Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 539 / 2013    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 539/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α2' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Τσόλα, Ευφημία Λαμπροπούλου, Γεράσιμο Φουρλάνο και Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 10 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας με την επωνυμία "Κλωστοϋφαντουργία Γ. και Ν. Μ. Ο.Ε." που εδρεύει στο ..., ήδη δε τελεί υπό εκκαθάριση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή της Ν. Μ., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αντώνιο Ανανιάδη που ανακάλεσε την από 4-12-2012 δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. και παραστάθηκε αυτοπροσώπως.
Της αναιρεσίβλητης: Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΝΤΟΡΝΙΕ Ε.Π.Ε. (Dornier GmbH)" που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Μεντή.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 16-11-2005 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 8/2007 του ίδιου Δικαστηρίου και 7195/2007 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 26-2-2010 αίτησή της. Εκδόθηκε η 1240/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση. Ήδη η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με την από 19-7-2012 κλήση της αναιρεσείουσας.
Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Ευφημία Λαμπροπούλου ανέγνωσε την από 6-2-2012 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως κατά παραδοχή των δευτέρου και τρίτου λόγων της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως και την απόρριψη των λοιπών λόγων αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 867, 868 και 869 Κ.Πολ.Δ., όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ.1 ν. 2331/1995, προκύπτει ότι διαφορές ιδιωτικού δικαίου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να προέλθουν από ορισμένη έννομη σχέση, πλην των εργατικών διαφορών, μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, αν εκείνοι που τη συνομολόγησαν έχουν την εξουσία να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείμενο της διαφοράς. Ειδικά για τις μελλοντικές διαφορές απαιτείται εκτός από την εξουσία διαθέσεως των μερών και η τήρηση έγγραφου τύπου, ο οποίος είναι συστατικός και δεν μπορεί να αναπληρωθεί με την επίκληση άλλων αποδεικτικών μέσων (Α.Π. 1737/2009). Περαιτέρω κατά το άρθρο 869 παρ.1 Κ.Πολ.Δ. εδ.β Κ.Πολ.Δ. όπως κατά τ' ανωτέρω ισχύει, έγγραφη θεωρείται η συμφωνία και αν καταρτίστηκε με ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, τηλεγραφημάτων, τηλετυπημάτων ή ενυπόγραφων τηλεομοιοτύπων. Εξάλλου ο προβλεπόμενος από το άρθρο 559 αριθ.1 εδ.α Κ.Πολ.Δ. λόγος αναιρέσεως ιδρύεται και όταν το ουσιαστικό δικαστήριο παραβιάζει τους ερμηνευτικούς κανόνες των δικαιοπραξιών. Ειδικότερα το δικαστήριο παραβιάζει τους κανόνες αυτούς, τους οποίους εισάγουν οι διατάξεις των άρθρων 173 και 200 Α.Κ. και όταν το ερμηνευτικό πόρισμα στο οποίο μετά από ερμηνεία της δικαιοπραξίας καταλήγει δεν είναι σύμφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη (Α.Π. 211/2011).
Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: "Η εκκαλούσα [ήδη αναιρεσείουσα], η οποία είναι ομόρρυθμος εμπορική εταιρεία εδρεύουσα εις ..., διατηρεί από μακρού υφαντουργικήν επιχείρησιν και παράγει δι' υφάνσεως χονδρό πανί βάρους μέχρι 650 γραμμαρίων ανά τετραγωνικόν μέτρον, κατάλληλον ιδίως δια τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίον και εμπορεύεται. Κατά την τελευταίαν προ του 2006 δεκαετίαν είχεν προμηθευθεί δια τις ανάγκες της επιχειρήσεώς της από εμπορικούς οίκους του εξωτερικού οκτώ βαρέος τύπου μηχανήματα, υφαντικούς ιστούς, εκ των οποίων δύο ... κατασκευής SULZER και έξ ... κατασκευής PICANOL. Κατά το έτος 2003 είχεν αγοράσει από την εφεσίβλητον [ήδη αναιρεσίβλητη] έν μεταχειρισμένον μηχάνημα κατασκευής 1989 δια την ύφανσιν πανιού βάρους 625 γραμμαρίων ανά τετραγωνικόν μέτρον, το οποίο όμως δεν ήτο κατάλληλον δια την επιθυμητήν ποιότητα, ποσότητα και ταχύτητα παραγωγής του υφάσματος αυτού. Η εκκαλούσα είχεν συνεπώς διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και έλαβεν γνώσιν των γενικών αρχών της διεθνούς συναλλακτικής πρακτικής, οι οποίες αποτελούν την κοινήν συνείδησιν των συναλλασσομένων επιχειρηματιών οι οποίοι κινούνται εις τον χώρον των διεθνών συναλλαγών. Μία εκ των γενικών αρχών η οποία κρατεί εις την κοινωνίαν των διεθνών εμπορικών συναλλαγών είναι η σταθερά πρακτική της διαιτητικής επιλύσεως των διαφορών οι οποίες ενδεχομένως θα προκύψουν εις το μέλλον, δια ρήτρας η οποία περιλαμβάνεται εις γενικούς όρους πωλήσεως και παραδόσεως του εμπορεύματος οι οποίοι επισυνάπτονται εις την κυρίαν έγγραφον σύμβασιν πωλήσεως, εάν τις από τους συναλλασσομένους δεν διατυπώση οιανδήποτε επιφύλαξιν. Την άνοιξιν του έτους 2004, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ του ομορρύθμου μέλους της Ν. Μ., ενεργούντος ως εκπροσώπου της εκκαλούσης και του διαχειριστού και εκπροσώπου της εταιρείας "Α. και Γ. Κ. Ε.Π.Ε. Τεχνικές Αντιπροσωπείες", η οποία εδρεύει εις την ..., ενεργούντος ως αντιπροσώπου της εφεσιβλήτου γερμανικής εταιρείας εις την Ελλάδα, η εκκαλούσα την 26 Απριλίου 2004 με την υπ' αριθμ. 222648/26-4-2004 έγγραφον παραγγελίαν της την οποίαν απηύθυνεν εις την εφεσίβλητον γερμανικήν εταιρείαν παρήγγειλεν την παρ' αυτής αγοράν ενός υφαντικού μηχανήματος, ήτοι αργαλειού λόγχης DORMER, μοντέλο FTV M/E 10, καταλλήλου να υφαίνη χονδρό πανί βάρους 650 γραμμαρίων ανά τετραγωνικόν μέτρον. Η εφεσίβλητος εις απάντησιν απέστειλεν έγγραφον επιβεβαίωσιν εις την αγγλικήν γλώσσαν της παραγγελίας αυτής προς την εκκαλούσαν, το πρωτότυπον της οποίας υπεγράφη από τους εκπροσώπους αμφοτέρων των δύο διαδίκων. Η ένδικος σύμβασις κατηρτίσθη εις την Ελλάδα, τόπος δ' εκπληρώσεως ωρίσθη CIF το ..., όπου κατά την σύμβασιν θα εγκαθίστατο και θα ετίθετο εν λειτουργία το πωληθέν μηχάνημα. Από το προσκομιζόμενον νομίμως επικυρωμένον αντίγραφον του πρωτοτύπου της ως άνω επιβεβαιώσεως αποδεικνύεται ότι εις το τέλος της τελευταίας σελίδος αυτής και μετά τις υπογραφές των συμβαλλομένων υπάρχει η εξής έντυπος σημείωσις: "Encl.: (ήτοι enclosed) General Terms of Delivery and Assembly G/G, VWA, V, K, K1, K6, KD, VW, TAW". Η σημείωσις αυτή προσκομίζεται εις την αγγλικήν γλώσσα και με νόμιμον μετάφρασιν αυτής εις την ελληνικήν, εις την οποίαν αποδίδεται ως εξής: "συνημμ. Γενικοί όροι παράδοσης και συναρμολόγησης", εις δε το καλυπτόμενον δια των υπογραφών κείμενον του άνω εγγράφου η επιφύλαξις αφορά τις τεχνικές τροποποιήσεις και συμφωνείται ότι δια πάσαν άλλην λεπτομέρειαν ισχύουν οι "γενικοί όροι προμήθειας". Το ότι εις το αντίγραφον του πρωτοτύπου εις την αγγλικήν γλώσσα η ως άνω σημείωσις έχει διατυπωθή κάτωθι των υπογραφών των διαδίκων, πάντως εις την ιδίαν τελευταίαν σελίδα, δεν ασκεί επιρροήν... Πέραν της σημειώσεως αυτής εντός του γραπτού κειμένου της υπογεγραμμένης επιβεβαιώσεως της ενδίκου συμβάσεως υπάρχει ο εξής ειδικός όρος: "Για επιπλέον λεπτομέρειες παρακαλούμεν συμβουλευτείτε τους συνημμένους Γενικούς Όρους μας παραδόσεως". Η εκκαλούσα μολονότι υπέγραψε νομοτύπως την επιβεβαίωσιν αυτήν με όλους τους όρους της, μεταξύ των οποίων και τον προεκτεθέντα, δεν επικαλείται ούτε προσκομίζει άλλους γενικούς όρους παραδόσεως της εφεσιβλήτου, δηλαδή τους "συνημμένους", οι οποίοι αναφέρονται εις τον άνω όρον. Η εφεσίβλητος επικαλείται και προσκομίζει ως γενικούς όρους παραδόσεως ή προμήθειας οι οποίοι αναφέρονται ως συνημμένοι εις την ένδικον γραπτήν σύμβασιν, εις αγγλικήν γλώσσαν με επίσημον μετάφρασιν εις την ελληνικήν γλώσσαν, τους "Γενικούς όρους δια την προμήθειαν μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων", οι οποίοι έχουν συνταχθεί από τον εδρεύοντα εις Βρυξέλλες του Βελγίου Ευρωπαϊκόν Φορέα "ORGALIME" από του έτους 2000 και είναι γνωστοί εις τον διεθνή εμπορικόν κύκλον της Ευρώπης. Εις τον υπ' αριθ.44 όρον αυτών ορίζεται ότι όλες οι διαφορές οι οποίες προκύπτουν από ή εν σχέσει προς την σύμβασιν θα επιλύωνται οριστικώς δια διαιτησίας συμφώνως προς τους κανόνες της διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από ένα ή περισσοτέρους διαιτητάς, οριζομένους συμφώνως προς τους κανόνες αυτούς. Οι άνω γενικοί όροι του γνωστού ευρωπαϊκού φορέως "ORGALIME", ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου, ήσαν συνημμένοι, προσηρτημένοι εις το έντυπον επιβεβαιώσεως της ενδίκου παραγγελίας την οποίαν είχε συντάξει η εφεσίβλητος εταιρεία και υπέγραψαν νομοτύπως ως άνω και οι δύο διάδικοι, η δε εκκαλούσα ομολογεί εις την αγωγή της ότι η σύνταξις του εντύπου της επιβεβαιώσεως έγινε από την εφεσίβλητον. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω απεδείχθη ότι με την ένδικον κυρίαν σύμβασιν πωλήσεως, η οποία κατηρτίσθη εγκύρως μεταξύ των διαδίκων εις το πεδίον των διεθνών συναλλαγών, ερμηνευομένην κατά τις αρχές της καλής πίστεως και των διεθνών συναλλακτικών ηθών, τα οποία επικρατούν εις το πεδίον των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, οι διάδικοι κατά σύμφωνον παραπομπήν των εις το κείμενον των άνω Γενικών Όρων του "ORGALIME" γνωστών εις το διεθνές ευρωπαϊκόν εμπόριον προμηθείας μηχανολογικών προϊόντων, ως είναι και το επίδικον μηχάνημα, το οποίον κείμενον περιείχεν ρήτραν διαιτητικής επιλύσεως πάσης μελλοντικής διαφοράς εκ της ουσιαστικής συμβάσεως συμφώνως προς τον γνωστόν εις το διεθνές εμπόριον Κανονισμόν του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, το οποίον εδρεύει εις Παρισίους της Γαλλίας και ο οποίος ρητώς έχει ως αντικείμενον την διεθνή διαιτησίαν επιλύσεως διεθνώς εμπορικών νομοτύπως συνεφώνησαν, άνευ επιφυλάξεως τινός, την υπαγωγήν της επιλύσεως της προκειμένης διαφοράς εις την άνω διεθνή διαιτησίαν, συμφώνως προς τους άνω γενικούς όρους οι οποίοι κατεχωρήθησαν εις τα μεταξύ των συμβληθέντων διαδίκων ανταλλαγέντα έγγραφα, επί πάσιν δε ο όρος αυτός είναι συνήθης και γνωστός εις όσους συναλλάσσονται εις τον διεθνή εμπορικόν τομέα των μηχανολογικών προϊόντων". Με βάση αυτές τις παραδοχές το εφετείο, αφού αντικατάστησε τις αιτιολογίες της εκκαλουμένης με τις πιο πάνω, απέρριψε την έφεση της ενάγουσας κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο, κατά παραδοχή σχετικής ενστάσεως της εναγομένης, είχε παραπέμψει την υπόθεση στη διαιτησία. Έτσι που έκρινε το εφετείο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 173 και 200 Α.Κ., αφού το ερμηνευτικό πόρισμα στο οποίο κατέληξε μετά από ερμηνεία της δικαιοπραξίας (ήτοι ότι οι διάδικοι συμφώνησαν εγγράφως ότι οι μελλοντικές διαφορές που θα προέκυπταν από την ένδικη σύμβαση πωλήσεως θα υπάγονταν στη διαιτησία) δεν είναι σύμφωνο προς την καλή πίστη, αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη. Τούτο διότι: α) με βάση τις παραδοχές της σε κανένα σημείο των ανταλλαγέντων μεταξύ των διαδίκων υπογεγραμμένων εγγράφων δεν γίνεται ρητή αναφορά σε όρο διαιτησίας, β) τέτοια αναφορά δεν συνιστά η, επίσης κατά τις παραδοχές της, μη καλυπτόμενη από τις υπογραφές των συμβαλλομένων έντυπη σημείωση στην αγγλική γλώσσα: "Encl.: (ήτοι enclosed) General Terms of Delivery and Assembly G/G, VWA, V, K, K1, K6, KD, VW, TAW", αποδιδόμενη στην ελληνική ως: "συνημμ. Γενικοί όροι παράδοσης και συναρμολόγησης", χωρίς τη διευκρίνιση της εννοίας των λοιπών ψηφίων και αριθμών, γ) τέτοια αναφορά δεν συνιστά ο, επίσης κατά τις παραδοχές της, καλυπτόμενος από την υπογραφή της αναιρεσείουσας όρος "Για επιπλέον λεπτομέρειες παρακαλούμεν συμβουλευτείτε τους συνημμένους Γενικούς Όρους μας παραδόσεως" και δ) σε κάθε περίπτωση δεν διευκρινίζεται σ' αυτήν γιατί οι "Γενικοί όροι παράδοσης και συναρμολόγησης" της ανυπόγραφης έντυπης σημειώσεως και οι "Γενικοί Όροι παραδόσεως" του καλυπτόμενου από την υπογραφή της αναιρεσείουσας όρου ταυτίζονται με τους έχοντες εντελώς διαφορετική ονομασία και συνταχθέντες από τρίτο μη διάδικο πρόσωπο (τον ευρωπαϊκό φορέα "ORGALIME") "Γενικούς Όρους δια την προμήθειαν μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων" και μάλιστα με τον 44ο από τους όρους αυτούς.
Συνεπώς οι σχετικοί δεύτερος κατά το πρώτο σκέλος του και τρίτος κατά το πρώτο σκέλος του λόγοι αναιρέσεως, καθώς και ο προταθείς από την εισηγήτρια (άρθρο 562 παρ.4 Κ.Πολ.Δ.) λόγος, από το άρθρο 559 αριθ.1 εδ.α Κ.Πολ.Δ., είναι βάσιμοι. Επομένως πρέπει να γίνουν δεκτοί οι αναιρετικοί αυτοί λόγοι, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, (παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων), να παραπεμφθεί δε η υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, η σύνθεση του οποίου από άλλους δικαστές είναι δυνατή (άρθρο 580 παρ.3 Κ.Πολ.Δ., όπως η παράγραφος αυτή ερμηνεύεται μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 12 παρ.4 ν. 4055/2012 [Ολ.Α.Π. 2/2013]) και να καταδικασθεί η αναιρεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας σύμφωνα με το σχετικό αίτημα της τελευταίας (άρθρα 176, 183 και 191 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 7195/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.
Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας, την οποία ορίζει σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στις 26 Μαρτίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή