Δελτία Τύπου

29/09/2021
Θέμα:
820/2021 απόφαση του A1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περιληπτική ενημέρωση για την έκδοση της 820/2021 απόφασης του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία υποβάλλεται προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πρόδηλη ή μη αντίθεση στην ενωσιακή δημόσια τάξη διαταγών Αγγλικού Δικαστηρίου, που επιδικάζουν αποζημιώσεις για έξοδα δικών επί αγωγών, οι οποίες ασκήθηκαν στα ελληνικά δικαστήρια και εκκρεμούν ενώπιον αυτών, με την αιτιολογία της έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων, ζήτημα που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε.

22/09/2021
Θέμα:
840/2021 απόφαση του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου.

 

Περιληπτική ενημέρωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης κατά της αποφάσεως του Εφετείου Θράκης, που απέρριψε την αίτηση του σωματείου «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» για ανάκληση της αποφάσεως, η οποία διέταξε τη διάλυσή του, ενόψει του σκοπού του σωματείου αυτού, που αντίκειται στην εγχώρια έννομη τάξη και είναι παράνομος, ενώ δι΄ αυτού επιχειρείται εμμέσως αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης και πλήττεται η ειρηνική και αρμονική συμβίωση των πολιτών της περιοχής.

08/07/2021
Θέμα:
Δύο διαδοχικές μειώσεις αποδοχών υπαλλήλων ευρύτερου δημόσιου τομέα βάσει των νόμων 4024/2011 και 4093/2012. Οι μειώσεις αυτές δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Πρόσθετη παρέμβαση δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών ενώσεων.

 

1/2021 της Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας

Περίληψη: Πρόσθετη παρέμβαση παραδεκτώς ασκείται για πρώτη φορά ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έννομο συμφέρον προς άσκησή της δεν μπορεί να θεμελιωθεί στο γεγονός ότι πρόκειται να λυθεί νομικό ζήτημα που θα ωφελήσει ή θα βλάψει τον παρεμβαίνοντα σε άλλη εκκρεμή ή μελλοντική δίκη ...

 

08/07/2021
Θέμα:
Συμβάσεις μεταξύ ΤΕΙ και προσώπων, που προσλαμβάνονται για ένα διδακτικό έτος ή εξάμηνο προς παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου, δεν αποτελούν συμβάσεις παροχής εξαρτημένης εργασίας και καλύπτουν έκτακτες ανάγκες των ΤΕΙ, ακόμη κι αν καταρτισθούν κατ΄ επανάληψη.

 

3/2021 απόφαση Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας Αρείου Πάγου

Περίληψη: Κύριο διακριτικό γνώρισμα της σχέσης εξαρτημένης εργασίας αποτελεί η ιδιαίτερη ποιότητα της δέσμευσης και εξάρτησης του εργαζομένου, ώστε να δικαιολογείται η ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Επί συνάψεως αλλεπάλληλων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εάν δεν δικαιολογείται η συμφωνηθείσα περιορισμένη διάρκεια αυτών, θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί ενιαία σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου. ...

 

08/07/2021
Θέμα:
Νομιμότητα, βάσει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, αξιώσεων ανέργων, που απασχολήθηκαν σε νοσοκομεία σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος εργασιακής εμπειρίας (stage), όταν οι σχετικές συμβάσεις πληρούν τα στοιχεία άκυρων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας

 

4/ 2021 απόφαση Πλήρους Πολιτικής Ολομέλειας

Περίληψη: Η απόφαση αφορά το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της νομιμότητας της επικουρικής βάσης αγωγής από τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σε περίπτωση απασχόλησης από τον οικείο δημόσιο φορέα, με άκυρη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, του προσλαμβανόμενου ανέργου σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος εργασιακής εμπειρίας. ...

 

03/06/2021
Θέμα:
Επαναπροσδιορισμός ή μη της ποινής όταν μετά το αμετάκλητο της καταδικαστικής απόφασης άρχισε να ισχύει επιεικέστερος νόμος

 

4/2021 απόφαση Α΄ Τακτικής Ποινικής Ολομέλειας Αρείου Πάγου 4/2021

Περίληψη: Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 του νέου Ποινικού Κώδικα (ΝΠΚ), που ισχύει από 1-7-2019...

 

03/06/2021
Θέμα:
Πορεία της υπόθεσης για τις ανθρωποκτονίες ειδικών φρουρών μετά από ληστεία περιπτέρου στις Αχαρνές Αττικής κατά το έτος 2011

 

432/2021 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου

Περίληψη: Με την 432/2021 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου...